May 15, 2009

Japanese popular gathering "Benkyoukai"

Ãóâ¢Ãú¨âÃÃâÃÃâ°ÂªÃ¤ITÃâ¢â ÃïåâÃâ âÃëâÃÃâÃÃâÃâ¢âÃèÃãâúââ°ÂºÃ¶âÃÃ¥ÃõõâÃìâÃâ âÃÃ

ÃâÏÃÃöâÃÃÃàÃÃáéâôÃààÃëâ¥âÃÃ¥âÃÃâÃãâ°â«â«âÃÃ¥ÃõÃâÃæâãâöâ°âÃÃâíâôÃãâúââÃôâÃãâÃÃ

People get to gether and study common interest thing.

ÃÃÃâÃÃâ°ÂªÃ¤Ãóâ¢âÃÃÃãâúââ°ÂºÃ¶âÃâ âãâÃüâÃÃâ°ÂªÃ¤Ãóâ¢âÃÃâÃøâçâÃàâôâÃÃâ°ÂªÃÃÃâ¥âÃûâÃââúâÃâ¥Ãºàúâúâ Ãºâ Ãºâ

I attended "Benkyoukai" today. Today's focus is VMM, Virtualization.

èÃñâ¥âÃÃâÃÃâÃìâÃìâÃâ¢ÃõÃâÃæâÃäâÃÃâÃÃâÃãâÃÃâÃâ âÃçâÃÃâÃãâÃÃÃã±Ãâ¢Ã»âÃÃâÃÃâÃâ¢âÃìâöîÃâÃàâÃâÃÃöâÃòâÃãâÃÃâÃâ âÃçâÃÃâÃãúü

Do people in western contories have this kind of gathering. If so, how can I say that kind of gathering?

 

âÃÃâÃÃÃóâ¢Ãú¨Ãã¨Ãáâ¢ÃºüâÃâ âîâÃóâÃüâÃâÃóâ¢Ãú¨â°â«â«âÃÃÃã§ÃãââÃïâÃÃîºÃòéúü

 

Click Here!