May 25, 2009

moblin„ÅÆÂø´ÈÅ©„Åï„Å´„Éì„ÉÉ„ÇØ„É™

impressed by Moblin's performance.

Ãáâ¢ÃàÃâÃÃPCâÃÃMoblinâÃÃâÃÃâÃÏâÃàâÃââéâçâÃñâÃíé¶âÃóâöâÃøâÃüâÃÃ

I tried Moblin Test Drive with my PC.

úâú£âÃÃâÃëâÃäâÃΩâÃãâÃÃâÃÃâÃÃâèâÃÃâÃÃâÃéâúâÃàâÃÃCPUâÃÃCore2DuoâÃÃâÃîâÃèÃôÃÃÃöâÃÃPC

PC is Panasonic Let's note. with Core 2 Duo

âÃÃâçâÃÃâÃÃWindows VistaâÃÃâ°Î©Ã¸Ãî®âÃÃâââÃóâÃâ¢âôâÃàâãâöâÃÃâÃãâÃâ¢âÃäÃáçâÃèÃÃüâÃòâÃãâÃÃ

Always using with Windows Vista. It is kind of slow. (need more performance)

âÃèâúâÃââöâÃÃâââÃÃÃÃÃÃÃΩâ°âçÃââ¥âÃãâîÃÃùâãâöâÃÃâÃüâÃâ

I thout it is becouse low performance of hardware

âÃóâÃãâÃóMoblinâÃíÃÃâ¢âÃÃ¥âöâÃùâÃÃ¥âÃÃ¥ÃñìÃÃïâÃàâÃÃâÃÃâÃãâÃìâîâÃÃ¥ÃàÃâÃãâãâÃüâÃÃ

But I found that is not tru when I use Moblin.

âÃãâÃâ¢âÃäÃø´ÃéâÃÃâÃôâÃÃ

Very confortable.

MoblinâÃíé¶âÃóâöâÃøâÃãâÃìâîâÃíâÃäÃãÃâÃÃâÃóâÃæâÃôâÃÃ

I recommend try Moblin

âÃìâÃìâÃãâÃââÃÃâöâÃâ¥âÃâ âúâÃââÃóUSBâôâçâðâúâÃââÃíâÃâ¥âÃîâúâÃÃUSBâÃãâÃâõâÃãïâÃôâÃÃ¥âÃââÃôâÃêâôâ°Î©Ã¸âÃàâÃæâÃôâÃÃ

Download from here and copy to USB memory and launch from USB. That's it.

 

http://moblin.org/documentation/test-drive-moblin/using-moblin-live-image

 

Click Here!