May 16, 2009

Using Shell commands to manage your text files —— Chinese Simplified

sortÃëΩâ°ÂªÂ§

sortÃëΩâ°ÂªÂ§ÃöÃÃäüÃÃΩÃòÃÃÃÏÃñáâ°Âªââ°ââ ÃöÃÃêÃðåÃøõðåÃéíÃâ«Ã¨âÃÃsortÃëΩâ°ÂªÂ§ÃúâÃÃâçöÃùûÃââÃÃûÃî®ÃöÃÃÃâðÏúåÃøôâ°â«ÃµÃÃâðÏÃúÃÃàùÃòÃÃî®Ãùâ¢ÃÃÏÃïâÃçÃÃâ«Ã¬Ãâ ÂºÃºèÃöÃÃñáâ°ÂªâÃÃÃÃÃÏÃøõðåÃêÃÃÃçÃéíÃâ«Ã¨Ãìçâ°Î©ÃºÃöÃâÃÃÃÃûÃôÃâ°âäúåsortÃëΩâ°ÂªÂ§ÃèÃâ°Âªâ¢Ã¢´Ãçâ°ââ«ÃòÃâ°âÃâ°ââ¢ÃùûÃââúâ«Ã§ÃÃöÃÃïâÃçÃÃðÃêÃÃââ¢ÃÃâúåÃî®Ãùâ¢ÃðÃêÃÃÃÃÃÃÏñªâ°ÂºÂºÃïâÃçÃÃâ«Ã¬ÃÃâÃΩïÃöÃÃñáâ°ÂªââÃÃ

SortÃëΩâ°ÂªÂ§ÃâÃÃÃêðåÃÃÏÃñáâ°Âªââ°ââ ÃöÃÃÃÃÃÃÏÃøõðåÃéíÃâ«Ã¨ÃºåöÃÃûúâ°â§Ã°åÃöÃöñÃâ Ã³Ã¨¶ÃõâÃêåúåÃÃâ¢ÃëΩâ°ÂªÂ§ÃâÃêÃêâ ÃÃîÃæÃÃøôâ°â§Ã°åÃöÃâ°âãâ°âÃÃâ Ã³Ã¨¶ÃºåöÃÃûúÃøòÃõâÃêåúåÃâÃêÃêâ ÃøõðåÃÃîÃæÃâÃÃ

ÃÃâ Ãâ¥Ã¯Ãºö

sort [ÃÃâðÏ] Ãñáâ°Âªâ

ÃÃÂ¥ÃòéúösortÃëΩâ°ÂªÂ§ÃÃÏÃåáÃÃöÃñáâ°Âªââ°ââ ÃâÃÃúâÃöÃðåÃøõðåÃéíÃâ«Ã¨ÃºåÃÏâÃâÃêìÃûúÃòæçâ«Ãú®Ãâ Ã¡ÃáÃÃæìÃáâ«â°âäâÃÃöÃâ°âçÃåáÃÃöÃæìÃÃâ¢Ãñáâ°ÂªâÃàñâ°Î©Ã¸Ã- ”úåÃàôð®Ã§â«ÃéíÃâ«Ã¨ÃÃÃÃÃÏÃùâ¢Ãáâ¢Ãâ Ã¡ÃáÃÃæìÃÃâ¢âÃÃ

sortÃéíÃâ«Ã¨ÃòÃÃâ ÏÃçÃâ°ÂªÃ©ÃæìÃÃâ¢Ã°åÃäΩÃèñÃöÃâ°âÃâ°ââ¢Ãàñçöâ°ââ¢ÃÃâ¥ÃîÃÃâ Ã³ÃøõðåÃÃîÃæÃÃùâ¢ÃÃÃ¥ÃàêÃöÃâÃÃÃéíÃâ«Ã¨ÃÃâ¥ÃîÃÃâ Ã³ÃÃöâ°Ïââ°â«ÃÃî®Ãùâ¢ÃéíÃâ«Ã¨ÃöÃÃúÃÃâèÃöÃÃâ Ã³Ã¨¶Ãâ«Ã¨ÃàóâÃÃúâ«ÃúÃÃÃÃÃõâ°âãâ°Âªâ¢Ãï¥Ã°åâ°ââ«ÃÃâ¥ÃîÃÃâ Ã³ÃåâASCIIÃâ Ã³Ã¨¶Ã°â«Ãâ«Ã¨ÃøõðåÃéíÃâ«Ã¨âÃÃ

ÃîÏÃèòúâ«ÃúÃÃÃæÃΩÃÃöÃÃÃâðÏâ°âªÃ¶ÃÃúâúö

- m Ããâ¢ÃªôÃÃöÃñáâ°ÂªâÃââ¤ÃéíÃâ¢Î©Ãâ«Ã¨ÃºåÃêàÃÏâÃñáâ°ÂªââÃÃ

- c ãÃÃüâ¢ÃªôÃÃöÃñáâ°ÂªâÃòÃÃê¶Ãââ¤ÃéíÃâ¢Î©Ãâ«Ã¨ÃºåöÃÃûúÃÃÃâ°ÂªÂ¨Ãâ¤Â°ÃúâÃÃΩÃéíÃâ¢Î©Ãâ«Ã¨ÃºåÃàôÃâìÃçââ°âÃâ°ââ¢Ãáâ«Ãîôâ°Ã¸Â°ÃÃÃúåÃÏââ°Âªâ¢ÃäâÃÃÃÃú1ÃÃÃÃáâ«âÃÃ

- u ÃÃÏÃéíÃâ«Ã¨ÃêéÃçâ°ââ«ÃõâÃêåÃöÃðåÃèâ¢ÃïôÃÃââ°ââ â°âÃðåâÃÃ

- o ÃæìÃáâ«Ãñáâ°ÂªâÃâÃÃéíÃâ«Ã¨ÃæìÃáâ«ÃÃôÃàâÃæìÃáâ«Ãñáâ°Âªââ°ââ ÃÃÃ¥â°âçÃòÃÃâ Ã¡ÃáÃÃæìÃáâ«ÃºåöÃÃûúÃæìÃáâ«Ãñáâ°ÂªâÃòÃÃæìÃÃâ¢Ãñáâ°Âªââ°Ïãâ°âÃúåsortÃÃàÃâÃÃÃâ¢Ãñáâ°ÂªâÃöÃÃÃÃÃÃÏÃÃôÃÃâ¢â°âÃâ°ââ¢â°âÂ¥ÃóâÃñáâ°ÂªâúåÃÃâÃêéÃÃçÃéíÃâ«Ã¨ÃíåÃÃôÃæìÃáâ«ÃªìÃûúâÃÃ

ÃîÏÃèòúâ«ÃúÃÃéíÃâ«Ã¨ÃÃÃÃàôÃöÃÃÃâðÏâ°âªÃ¶ÃÃúâúö

- d ÃåâÃâ Ã³ÃÃâðâ«Ãâ«Ã¨ÃéíÃâ«Ã¨ÃºåÃÃîÃæÃÃóââ°ÂªÃÃâ Ã³ÃÃçâÃÃÃïâÃâ Ã³âÃÃéâ«Ãâ ÂºÃíåÃàâð®Ã¨¶ÃúâÃÃèâ°ÏââÃÃ

- f ÃâÃÃâèÃÃôÃâ Ã³ÃÃçâ°âéçÃÃÃôÃâ Ã³ÃÃçÃêåÃâ Ã¢ÃÃÏÃæÃâÃÃ

- I ÃøΩÃïâ¢ÃùûÃâìÃçâÃâ Ã³Ã¨¶âÃÃ

- M â°Î©Ãºâ°ââ«Ãúàâ°ÂªÎ©ÃÃîÃæÃúö“JAN”<“FEB”

- r ÃåâÃÃÃÃâ«Ã¨ÃæìÃáâ«ÃéíÃâ«Ã¨ÃªìÃûúâÃÃ

úãposl - pos2 ÃåáÃÃöâ°âÃâ°ââ¢ÃàñÃáâ â°ââ¢Ãâ Ã³Ãõâ°Î©Ãºâ°ââ«ÃéíÃâ«Ã¨ÃÃâ¥ÃîÃÃâ Ã³ÃºåÃâ Ã³Ãõâ°Î©Ã§ÃΩÃâ°ÂªÃ©poslúÃÃÃãúåÃàâpos2â°ââ«Ãâ Â¢ÃºàÃÃ¥ÃÃã¨poslúåâ°âçÃÃ¥ÃÃã¨pos2úââÃÃöÃâ°âçÃåáÃÃöpos2úåÃàôÃÃâ¥ÃîÃÃâ Ã³â°ââ«â°ÂªÃ©poslÃàâðåÃâæâÃÃÃâ Ã³ÃõÃíåÃâ Ã³Ã¨¶ÃöÃâ°Î©Ã§ÃΩÃâ°ÂªÃ©0úÃÃÃãâÃÃ

- b Ãú®ÃÃèðåâ°ââ ÃêÃâæÃéíÃâ«Ã¨ÃÃâ¥ÃîÃÃâ Ã³ÃóâÃøΩÃïâ¢ÃâçÃúÃöÃéâ«ÃôΩúàéâ«Ãâ ÂºÃíåÃàâð®Ã¨¶ÃºââÃÃ

- t separator ÃåáÃÃöÃâ Ã³Ã¨¶separatorâ°Î©Ãºâ°ââ«Ãâ Ã³ÃõÃàÃÃöîè¶âÃÃ

 

uniqÃëΩâ°ÂªÂ§

Ãñáâ°ÂªâêèÃøáçÃÃêÃÃêéÃú®ÃÃÃÃöÃÃæìÃáâ«Ãñáâ°Âªââ°ââ ÃèÃÃÃΩâ°ÂºÃ¶Ãáâ«ÃéâÃáçççÃöÃðåâÃÃâ°Ã¦Ã£Ã¶Ãúåâ°Î©Ã¸Ãî®catÃëΩâ°ÂªÂ§ÃâÃâ°â§â°ââ¢Ãñáâ°ÂªâÃêàÃÏâÃêéúåÃÃçâ°Î©Ã¸Ãî®sortÃëΩâ°ÂªÂ§ÃøõðåÃéíÃâ«Ã¨ÃºåÃâ±ÃèÃÃÃΩÃáâ«ÃéâÃáçççðåâÃÃÃøôÃóâÃèÃâ°Âªâ¢â°Î©Ã¸Ãî®uniqÃëΩâ°ÂªÂ§ÃâÃÃøôâ°â«ÃµÃáçççðåâ°ÂªÃ©ÃæìÃáâ«Ãñáâ°Âªââ°ââ Ãàâ Ãô§ÃºåÃèâ¢Ãïôâ°âãÃÃèÃù°ÃÃâÃΩïÃöÃÃîÃâ°âÃÃâ âÃú¨âÃÃ

ÃÃâ Ãâ¥Ã¯Ãºö

uniq [ÃÃâðÏ] Ãñáâ°Âªâ

ÃÃÂ¥ÃòéúöÃøôâ°ââ¢ÃëΩâ°ÂªÂ§ÃêÃèñÃæìÃÃâ¢Ãñáâ°ÂªâúåÃÏâÃÃîÃæÃÃõâÃêÃöÃðåâÃÃÃú®Ãâ Â£ÃââÃÃÃÃõâ°âãúåè¨â°â«Ã¥â°ââ¢Ãèäâ°Âªâ¢ÃêéÃõ¥Ã§öâ°ââ¢ÃáçççðåÃâÃâ´Ãàâ ÃéªÃºåðåÃÃîÃæÃÃòÃÃâ ÏÃçÃÃâÃÃî®Ãâ Ã³Ã¨¶ÃõÃÃöÃÃéíÃâ«Ã¨Ãâ«Ã¨ÃàóÃøõðåÃöÃâÃÃÃÃâ¢ÃëΩâ°ÂªÂ§Ãäâ Ãââ¢ÃêéÃöÃêìÃûúÃÃôÃàâÃæìÃáâ«Ãñáâ°Âªââ°ââ âÃÃÃæìÃÃâ¢Ãñáâ°ÂªâÃíåÃæìÃáâ«Ãñáâ°ÂªâÃøÃðªâ°âçÃêåâÃÃöÃÃûúÃæìÃÃâ¢Ãñáâ°ÂªâÃ- ”ð®Ã§â«ÃºåÃàôâ°ÂªÃ©Ãâ Ã¡ÃáÃÃæìÃÃâ¢ÃêÃèñâÃÃ

ÃÃâ¢ÃëΩâ°ÂªÂ§ÃêÃÃÃâðÏÃê´â°ÏâöÃâ°âãúö

- c Ãòæçâ«ÃæìÃáâ«â°ââ ÃºåÃú®ÃÃèðåðåöñÃäâ â°âäÃú¨Ã°åÃú®Ãñáâ°Âªââ°ââ Ãáâ«ÃéâÃöÃè°ÃïââÃÃÃÃÃÃèÃÃèñâ°ÂªÂ£- uÃíå- dÃÃâðÏâÃÃ

- d Ãèâ¢Ãòæçâ«ÃáçççðåâÃÃ

- u Ãèâ¢Ãòæçâ«Ãñáâ°Âªââ°ââ â°âçÃáçççÃöÃÃêÃðåâÃÃ

- n Ãâçnâ°ââ¢Ãâ Ã³Ãõâ°âéÃÃèâ°ââ¢Ãâ Ã³ÃõÃâçÃöÃéâ«ÃôΩâ°âÃõââ´ÃøΩÃïâ¢âÃÃâ°âÃâ°ââ¢Ãâ Ã³ÃõÃòÃâ°âÃâ°ââ¢Ãùûéâ«Ãâ ÂºâÃÃÃùûÃàâð®Ã¨¶ÃöÃÃâ Ã³Ã¨¶â°ââ¤ÃºåÃΩºÃâ Â§Ãî±Ãàâð®Ã¨¶Ãíåéâ«Ãâ ÂºÃöîúÃúàÃâ Ã³Ãõâ°ÂªÃ©0úÃÃÃãúñÃèâúââÃÃ

+n Ãâçnâ°ââ¢Ãâ Ã³Ã¨¶Ã¢´ÃøΩÃïâ¢Ãºåâ°ÏãÃâçÃöÃÃâ Ã³Ã¨¶Ã¢´Ãââ¥ÃøáúàÃâ Ã³Ã¨¶â°ÂªÃ©0úÃÃÃãúñÃèâúââÃÃ

- f n â°âé- nÃõâÃêåúåÃøôÃáånÃòÃÃâ Ã³ÃõÃïââÃÃ

- s n â°âéúãnÃõâÃêåúåÃøôÃáånÃòÃÃâ Ã³Ã¨¶ÃïââÃÃ

Click Here!